امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

آموزش LOGIN HISTORY در دایرکت ادمین

 LOGIN HISTORY در دایرکت ادمین

 IP سیستمی که قصد ورود به کنترل پنل را داشته و تعداد تلاش ها جهت ورود را ثبت مینماید.شناسه مقاله: 149, ايجاد شده در: 4/26/2016, تغيير داده شده: 5/3/2016