امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

چرخه حیات دامنه های عمومی (.com,.net,.org,...)


(.com,.net,.org,...)

آزاد   در این دوره دامنه آزاد می باشد و هر شخصی با پرداخت هزینه میتواند دامنه را به ثبت برساند.
ثبت شده
در این دوره فقط مالک دامنه میتواند آن را نهایتا تا 10 سال تمدید نماید و یا بعد از گذشت 60 روز از ثبت دامنه آن را منتقل نمایند .
منقضی
اگر مالک دامنه در زمان معین شده(فعال)دامنه را تمدید ننماید،دامنه منقضی خواهد شد و از 0 تا 45روز قابل تمدید خواهد بود.(این دوره بسته به دامنه و ثبت کننده ها متفاوت خواهد بود.)
دوره باز خرید
در این دوره 30 روزه فقط مالک دامنه با پرداخت جریمه(معمولا 120 دلار)میتواند دامنه را تمدید نماید.
دوره حذف
در این دوره   5 روزه دامنه در حال حذف از لیست دامنه ها بوده و حتی مالک دامنه نمی تواند آن را تمدید نماید.
 آزاد
دامنه مجددا آزاد شده و همگان میتوانند آن را به ثبت برساند.

منبع: www.icann.org

شناسه مقاله: 106, ايجاد شده در: 11/19/2013, تغيير داده شده: 11/20/2013