امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

راهنمای ساختن شناسه NIC

ﻧﺤﻮه ﻋﻀﻮﻳﺖ در NIC.IR

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ داﻣﻴﻦ ir.   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖ داﻣﻴﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺳﺎﻳﺖ (nic.ir ) ﻛﺎرﮔﺰار رﺳﻤﻲ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ir. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي در nic.ir   راﻳﮕﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
توجه:

در مرحله انتخاب رابط های مجاز لینک آزاد برای نمایندگان فروش را انتخاب نمایید.در غیر اینصورت آریانیک دسترسی ثبت دامنه را نخواهد داشت.

یک روز پس از درخواست ثبت دامنه و اعلام شناسه ایمیل تان را چک نمایید و در صورتی که برای ثبت دامنه نیاز به مدارک خاصی باشد ،برای فیزیک نظری ارسال نمایید.در غیر اینصورت مسئولیت آزاد شدن دوباره دامنه و از دست رفتن دامنه به عهده مشتری می باشد.

معمولا دامنه هایی که اسامی خاص دارند برای ثبت نیاز به ارسال تعهدنامه و مدارک دارند.

برای تسریع در روند ثبت دامنه تان ،تمامی مراحل زیر را تا به آخر انجام دهید.

ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻳﺖ nic.ir   و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

https://www.nic.ir/Create_New_Handle

ﺑﻌﺪ از وارد ﻛﺮدن اﻳﻦ آدرس ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﻌﻨﻲ "اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻪ"  ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﺷﻜﻞ زﻳﺮ در اداﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد:
شناسه NIC

ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ اي ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ" ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم و درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ  را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

ساختن شناسه نیک

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ "وارد ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ" ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﻌﺎدل زﻳﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:


ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آدرس ﭘﺴﺘﻲ دﻗﻴﻖ و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف nic.ir اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻣﺰ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ "ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﺪان ﮔﺬرواژه" در ﺻﻔﺤﻪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ" ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد و رﻣﺰ آن را ﺑﺎز ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در وارد ﻛﺮدن آندﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ راﺑﻂ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز"  ﻟﻴﻨﻚ آزاد  برای نماینگان فروش را اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي را ﺑﺰﻧﻴﺪ. و ﭘﺲ از آن  ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ "ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﻣﻀﺎ  "ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﻌﺎدل زﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻳﺮﻧﻴﻚ و ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ  را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم و آﺧﺮ ﻳﻌﻨﻲ "ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ" ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

ﭘﺲ از آن اﻳﻤﻴﻠﻲ از ﺳﻮي ايرﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد روي ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﻌﺎدل زﻳﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ اﻳﻤﻴﻞ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻠﻴﺪ ورود را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﮔﺬر واژه را ﺑﺰﻧﻴﺪ:

ﭘﺲ  از ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دوﺑﺎره وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ"ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ" ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.


شناسه مقاله: 104, ايجاد شده در: 10/26/2013, تغيير داده شده: 5/30/2014